За проекта

A

Чуйте нашите гласове! Популяризиране и насърчаване на участието на деца с интелектуални затруднения

Европейският проект „Чуйте нашите гласове!” адресира като приоритет насърчаването на правата на децата и по-специално правата на децата с интелектуални затруднения. Разработен е въз основа на резултатите от финансирания от ЕС проект „Правото на децата за всички!”, който анализира прилагането на Конвенцията на ООН за правата на детето от перспективата на децата с интелектуални затруднения. Сравнителен качествен и количествен анализ, проведен от 22 национални експерти, показа, че разпоредбите за насърчаване правото на участие на децата са оскъдни и правителствата не осигуряват необходимата подкрепа и приспособяване към уязвимите групи като децата с интелектуални затруднения.

В допълнение, няколко държави членки на ЕС подписаха и ще ратифицират новия Факултативен протокол относно комуникацията към Конвенцията на ООН за правата на детето. Той предоставя механизъм за директни жалби от деца, в който децата с интелектуални затруднения също трябва да бъдат подкрепени да участват пълноценно.

В светлината на всичко това, Инклужън Юръп (Inclusion Europe) – Европейската асоциация за хора с интелектуални затрудения и техните семейства и Юрочайлд (Eurochild) – Европейската мрежа за защита правата на децата в Европа започнаха проект „Чуйте нашите гласове” заедно с национални партньорски организации в България, Чехия и Испания.

Основните цели на проекта „Чуйте нашите гласове” са:

  • да укрепи и повиши участието на деца с интелектуални затруднения във всички сфери на живота по смисъла на член 12 от Конвенцията на ООН за правата на детето
  • да планира употребата на процедурата за подаване на жалби, представена от новия Факултативен протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето, след влизането му в сила
  • да допринесе за по-добра защита на правата на децата с интелектуални затруднения
  • да намали бариерите, които затрудняват тяхното участие.

 

Проектът се изпълнява в сътрудничество с Лумос като продължение на проекта „Да превърнем думите в дела: Упражняване на правата и приобщаване на децата с интелектуални затруднения в Европа”.

 


EU_flag

Проектът се изпълнява с подкрепата на програма „Основни права и гражданство” на Европейския съюз.

 

 Номер на проекта JUST/2011/FRAC/AG/2735
Период на изпълнение 1.12.2012 – 30.11.2014 (24 месеца)
Финансиране Основни права – Генерална дирекция „Правосъдие”
Координатор на проекта Инклужън Юръп (Inclusion Europe)
Оперативни партньори
  • Юрочайлд (Eurochild)
  • Фондация „Сийдър” – България
  • QUIP- асоциация за промяна – Чехия
  • Фондация Down Syndrom, Мадрид, Испания
Безвъзмездна помощ от ЕК 158.579,67 €
Общ бюджет 220.000 €