Първа

A

Държавите – страни по Конвенцията осигуряват на детето, което може да формира свои собствени възгледи, правото да изразява тези възгледи свободно по всички въпроси, отнасящи се до него, като на тях следва да се придава значение, съответстващо на възрастта и зрелостта на детето.

(Член 12 от Конвенцията на ООН за правата на детето)

Европейското изследване, проведено в рамките на финансирания от ЕС проект “Правото на децата за всички!”, свидетелства, че в цяла Европа разпоредбите за насърчаване правото на участие на децата са оскъдни и правителствата не осигуряват необходимата подкрепа и приспособяване към уязвимите групи като децата с интелектуални затруднения.

В Европейския съюз има около един милион деца с интелектуални затруднения. Много често те са обект на дискриминация и изключване от обществото. Тези “невидими” деца рядко получават възможността да изразяват възгледите си по въпроси, които ги засягат. Поради предубеждения и предразсъдъци в обществото, способността на децата с интелектуални затруднения да допринасят към процесите на вземане на решения до голяма степен не се признава.

Европейският проект “Чуйте нашите гласове” разработва механизми за подкрепа, необходими за увеличаване на участието на децата с интелектуални затруднения в техните общности – било то във вземането на решения, в училище или по отношение на свободното си време.


 

EU_flag

Проектът се изпълнява с подкрепата на програма „Основни права и гражданство” на Европейския съюз.