Strona główna

A

Państwa-Strony zapewniają dziecku, które jest zdolne do kształtowania swych własnych poglądów, prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach dotyczących dziecka, przyjmując te poglądy z należytą wagą, stosownie do wieku oraz dojrzałości dziecka.
(Artykuł 12 Konwencji ONZ o prawach dziecka- KPD)

Badania europejskie przeprowadzone w ramach unijnego projektu “Prawa dziecka dla każdego!” pokazały, że w całej Europie przepisy mające na celu promowanie prawa dzieci do świadomego uczestniczenia w ich własnym życiu są niewystarczające, a rządy nie zapewniają niezbędnego wsparcia i odpowiedniego dostosowania tych przepisów dla grup zagrożonych wykluczeniem, na przykład dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

W całej Unii Europejskiej mieszka około miliona dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Zbyt często stają się one przedmiotem dyskryminacji i wykluczenia ze społeczeństwa. Jako “niewidzialne” rzadko mają okazję do wyrażania swoich poglądów w sprawach, które bezpośrednio ich dotyczą. Z powodu uprzedzeń i przesądów w społeczeństwie kompetencje dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji nie są uwzględniane.

Dzięki europejskiemu projektowi “Wysłuchajcie nas” opracowaliśmy mechanizmy wsparcia niezbędne do zwiększenia świadomego uczestnictwa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w życiu społecznym (np. w podejmowaniu własnych decyzji, w życiu szkoły czy też organizacji czasu wolnego).


 

EU_flag

Projekt został zrealizowany przy wsparciu
Programu Prawa Podstawowe i Obywatelstwo
Unii Europejskiej.