Domů

A

Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečují dítěti, které je schopno formulovat své vlastní názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat ve všech záležitostech, které se jej dotýkají, přičemž se názorům dítěte musí věnovat patřičná pozornost odpovídající jeho věku a úrovni.

Čl. 12 Úmluvy o právech dítěte (CRC)

Výzkum provedený v rámci projektu “Práva dítěte pro všechny”, financovaného z prostředků EU, potvrzuje, že ustanovení k zajištění práva dětí na zapojení (participaci) jsou v Evropě spíše slabá a neposkytují nezbytnou podporu a úpravy zranitelným skupinám, jako jsou děti s postižením intelektu.

V Evropské unii je okolo milionu dětí s postižením intelektu. Příliš často jsou vystaveny diskriminaci a sociálnímu vyloučení. Tyto “neviditelné děti” mají zřídkakdy příležitost vyjádřit svoje názory v záležitostech, které se jich dotýkají. Kvůli předpojatým názorům a předsudkům ve společnosti není často uznávána schopnost dětí s mentálním postižením zapojit se do procesů rozhodování.

Evropský projekt Hear our voices vytváří mechanismy podpory, potřebné pro zlepšení zapojení dětí s postižením intelektu do komunit, do rozhodování, školních a volnočasových aktivit.


 

EU_flag

Tento projekt je realizován s podporou programu Evropské Unie Základní práva a Občanství.