O projektu

A

Hear our voices! Prosazování a podpora participace dětí s  postižením intelektu

Evropský projekt “Hear our voices” sleduje především podporu práv dětí a zvláště dětí s postižením intelektu. Byl vytvořen na základě výsledků projektu “Children’s rights for all”, který analyzoval implementaci Úmluvy o právech dítěte (dále CRC) ve vztahu k dětem s postižením intelektu. Na základě srovnávacího kvalitativního a kvantitativního výzkumu provedenému 22 národními experty bylo zjištěno, že ustanovení o právu na participaci jsou spíše slabá a neposkytují nezbytnou podporu a úpravy zranitelným dětem, jako jsou děti s mentálním postižením.

Dále byl řadou členských států EU podepsán nový opční protokol k CRC a vstupujeme do fáze ratifikace. Obsahuje mimo jiné přímý stížnostní mechanismus pro děti, k jehož využití a zapojení zejména ty s postižením intelektu potřebují podporu.

S ohledem na to se Inclusion Europe, evropské sdružení lidí s postižením intelektu a jejich rodin, a Eurochild, evropská síť chránící práva dětí v Evropě, spolu s národními partnerskými organizacemi v Bulharsku, České republice a Španělsku, pustili do projektu “Hear our voices”.

Hlavní cíle projektu ‘Hear our voices’ jsou:

  • Posilovat a zvyšovat participaci dětí s postižením intelektu ve všech oblastech života ve smyslu čl. 12 CRC
  • Plánovat využívání stížnostního mechanismu, zavedeného novým Opčním protokolem k CRC, po té, co nabyde účinnosti.
  • Přispívat k lepší ochraně práv dětí s postižením intelektu
  • Zmenšovat překážky, bránící jejich participaci

 

Projekt je realizován ve spolupráci s Lumos  jako pokračování projektu ‘Turning Words into Action: Enabling the Rights and Inclusion of children with intellectual disabilities in Europe’.

 


EU_flag

Tento projekt je realizován
s podporou programu Evropské Unie
Základní práva a Občanství .

 

Číslo projektu JUST/2011/FRAC/AG/2735
Implementační období 1.12.2012 – 30.11.2014 (24 měsíců)
Financováno Základní práva – Generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost
Koordinátor projektu Inclusion Europe
Partneři v projektu
  • Eurochild (BE)
  • The Cedar Foundation-
  • Bulharsko QUIP- association for change – Česká republika
  • Down Syndrom Foundation, Madrid, Španělskodpuf
Výše přiděleného grantu EU 158.579,67 €
Celkový rozpočet 220.000 €