O projekcie

A

Wysłuchajcie nas! Promowanie i zachęcanie do świadomego uczestnictwa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Europejski projekt “Wysłuchajcie nas!” miał za zadanie promowanie praw dziecka, a w szczególności praw dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Został on skonstruowany w oparciu o wyniki finansowanego przez Unię Europejską projektu “Prawa dziecka dla każdego!”, który to projekt analizował wdrażanie Konwencji ONZ o prawach dziecka (dalej KPD) w odniesieniu do dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Na podstawie porównawczych badań ilościowych i jakościowych przeprowadzonych przez 22 ekspertów krajowych okazało się, że przepisy dotyczące prawa dzieci do świadomego uczestniczenia w ich własnym życiu są niewystarczające i nie zapewniają niezbędnego wsparcia i odpowiedniego dostosowania dla dzieci zagrożonych wykluczeniem, na przykład dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Ponadto, szereg państw członkowskich UE podpisało nowy Protokół Fakultatywny do Konwencji ONZ o prawach dziecka w sprawie komunikacji, a następnie kraje te będą Protokół ratyfikować. Protokół zapewnia między innymi możliwość składania skarg bezpośrednich przez dzieci, również przez dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, które powinny otrzymywać odpowiednie wsparcie, by móc z tej możliwości w pełni skorzystać.

Dlatego też Inclusion Europe, europejskie stowarzyszenie osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin oraz Eurochild, europejska sieć ochrony praw dzieci w Europie wraz z organizacjami partnerskimi w Bułgarii, Czechach i Hiszpanii opracowały projekt ” Wysłuchajcie nas”.

Główne cele projektu ‘Wysłuchajcie nas’:

  • wzmocnienie i zwiększenie świadomego uczestnictwa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich dziedzinach życia w rozumieniu artykułu 12 KPD
  • zaplanowanie wykorzystania procedury składania skarg wprowadzonej przez nowy Protokół Fakultatywny KPD po wejściu Protokołu w życie
  • poprawa ochrony praw dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
  • zmniejszenie barier utrudniających ich świadome uczestnictwo

 

Projekt został zrealizowany we współpracy z Lumos jako kontynuacja projektu “Zamieniamy słowa w czyny: Prawa i włączanie społeczne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Europie”.

 


EU_flag

Projekt został zrealizowany przy wsparciu
Programu Prawa Podstawowe i Obywatelstwo
Unii Europejskiej.

 

Numer projektu JUST/2011/FRAC/AG/2735
Okres realizacji projektu 1.12.2012 – 30.11.2014 (24 miesiące)
Sfinansowany przez Fundamental Rights – Directorate General for Justice
Koordynator projektu Inclusion Europe
Partnerzy projektu
  • Eurochild (BE)
  • The Cedar Foundation – Bułgaria
  • QUIP- association for change – Czech Republic
  • Down Syndrome Foundation, Madrid, Hiszpania
Grant przyznany przez KE 158.579,67 €
Budżet ogółem 220.000 €