Проекти

a

Дейности по проекта

Изследване на детското участие по отношение на децата с интелектуални затруднения

(януари – август 2013)

Партньорите по проекта ще очертаят наличната информация и ще съберат доказателства от законодателство, политически документи и практика относно детско участие в различни сфери и от всички европейски държави, за да се повиши степента на разбиране на това как децата с интелектуални затруднения могат да бъдат подкрепени да участват ефективно и пълноценно.

Резултатите от това изследване ще бъдат събрани в Доклад за добри практики на детско участие.

Тази дейност ще допълни паралелно очертаване, подкрепено от Генерална дирекция „Правосъдие” (Звено „Права на детето”), на законодателство, политика и практика по отношение на детското участие. Целим да гарантираме, че ситуацията на децата с интелектуални затруднения ще бъде взета предвид при това очертаване.

Do you know a promising practice in supporting the participation of children with intellectual disabilities?

Take part in our project online survey and hlep us identify existing best practice that we can build on.

You can access the online survey here.

The survey is open for contributions until 14 August.

Участие на деца и младежи във вземането на решения
– практическо тестване на модели на участие

(юни 2013 – ноември 2014)

Като надгражда върху съществуващите ресурси и познания, проектът ще се стреми да овласти и обучи деца с интелектуални затруднения да участват пряко във всички въпроси, които касаят живота им и да гарантира тяхното участие заедно с други деца чрез повишаване на осведомеността сред връстниците им без увреждания, професионалисти и политици. Дейността ще се провежда в училище (основно в Испания), в Дневни центрове и малки групови домове (България) и в големи домове за резидентна грижа (в Чехия) в процеса на преход към грижа, базирана в общността. В тази обстановка обучителните материали и моделите ще бъдат разработени и тествани от националните партньори.

Ние ще разработим:

  • Модел за участие в училище
  • Модел за участие в услуги за грижа за деца
  • Насоки за приобщаване на връстници с интелектуални затруднения
  • Видео с гласовете на децата

Лобиране за участие на деца с интелектуални затруднения на национално и европейско ниво

(юни 2013 – януари 2014)

Една от основните цели е да се гарантира видимост на децата с интелектуални затруднения в политиките за правата на детето, законодателството и практиките на национално и европейско ниво. По-специално ние ще се стремим да засилим връзките между Програмата на ЕС за правата на децата и усилията на ЕС да вземе предвид Конвенцията за правата на хората с увреждания.

За да стане това, партньорите по проекта предвиждат да направят следното:

  • Да организират конференция, посветена на правата на участие на деца с интелектуални затруднения
  • Да разработят брифинг относно стратегията на ЕС от перспективата на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания
  • Да подкрепят държавите членки да напишат алтернативни доклади относно прилагането на Конвенцията за правата на детето и Конвенцията за правата на хората с увреждания
  • Да лобират за ратификация на Факултативния протокол към Конвенцията за правата на детето

Публичност и разпространение

(януари 2013 – ноември 2014)

Проектът цели да засили сътрудничеството с местни и национални власти за популяризиране на резултатите. Ще организираме Национални прояви за разпространение на участието на деца с интелектуални затруднения, както и презентации относно резултите от проекта в държави, които не са част от него.