Działania

a

Działania projektowe 

Badania dotyczące świadomego uczestnictwa dzieci w odniesieniu
do dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

(styczeń – sierpień 2013)

Partnerstwo projektu zbierze dostępne informacje i dowody z dziedziny prawa, ustawodawstwa oraz praktyk dotyczących uczestnictwa dzieci ze wszystkich krajów europejskich w różnych sferach życia w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną, tak aby mogły one skutecznie i sensownie uczestniczyć w swoim życiu.

Wyniki tych badań zostały zebrane w Raporcie dobrych praktyk świadomego uczestniczenia dzieci.

Praca ta jest uzupełnieniem podobnych działań prowadzonych przez Dyrekcję Generalną Sprawiedliwość (Wydział Praw Dziecka) w dziedzinie przepisów, polityki i praktyk w zakresie uczestnictwa dzieci. Dążymy do pełnego uwzględnienia sytuacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w ramach tego działania.

Do you know a promising practice in supporting the participation of children with intellectual disabilities?

Take part in our project online survey and hlep us identify existing best practice that we can build on.

You can access the online survey here.

The survey is open for contributions until 14 August.

Udział dzieci i młodzieży w procesie podejmowania decyzji
– praktyczne testowanie modeli uczestnictwa

(czerwiec 2013 – listopad 2014)

Projekt miał na celu wzmocnienie i szkolenie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w taki sposób, aby mogły one uczestniczyć we wszystkich sprawach, które dotyczą ich życia i aby mogły to robić wraz z innymi dziećmi. Stało się to możliwe poprzez tworzenie zbiorów istniejących zasobów i wiedzy oraz poprzez zwiększanie świadomości zarówno wśród pełnosprawnych rówieśników dzieci z niepełnosprawnością, jak i wśród specjalistów i decydentów. Działania te przeprowadzono w szkołach (głównie w Hiszpanii), w dziennych ośrodkach opieki i małych domach grupowych (w Bułgarii), jak również w dużych placówkach opiekuńczych (w Czechach). Krajowi partnerzy opracują i przetestują materiały szkoleniowe oraz opiszą przykładowe przypadki w wymienionych placówkach.

Stworzyliśmy:

  • Model świadomego uczestnictwa w życiu szkolnym
  • Model świadomego uczestnictwa w placówkach opiekuńczych dla dzieci
  • Film video, którego zadaniem jest zaangażowanie rówieśników z  niepełnosprawnością intelektualną
  • Filmy z wykorzystaniem głosów dzieci

Lobbowanie na rzecz świadomego uczestnictwa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną na szczeblu krajowym i europejskim

(czerwiec 2013 – styczeń 2014)

Jednym z głównych celów jest uwzględnienie szczególnej problematyki dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie praw dziecka, prawodawstwa i praktyk na poziomie krajowym jak i europejskim. Będziemy w szczególności dążyć do wzmocnienia więzi między Agendą Unii Europejskiej na rzecz praw dziecka oraz działań Unii Europejskiej w celu uwzględnienia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

W tym celu partnerstwo projektu wykonało następujące kroki:

  • zorganizowanie konferencji na temat prawa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do świadomego uczestnictwa w swoim życiu
  • opracowanie podsumowania założeń unijnej strategii w odniesieniu do Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
  • zachęcanie i wspieranie członków w pisaniu alternatywnych raportów o wdrażaniu Konwencji o prawach dziecka oraz Konwencji o prawach osób  niepełnosprawnych
  • lobbowanie za ratyfikacją Protokołu Fakultatywnego Konwencji o prawach dziecka.

Prezentacja wyników projektu

(styczeń 2013 – listopad 2014)

Projekt miał na celu wzmocnienie współpracy z władzami lokalnymi i krajowymi w zakresie promocji wyników projektu. Zorganizowane zostały wydarzenia propagujące świadome uczestnictwo dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, a także prezentacje wyników projektu w krajach, które nie brały w nim udziału.