Aktivity

a

Projektové Aktivity

Výzkum participace dětí,
relevantní pro děti s postižením intelektu

(Leden – Srpen 2013)

Partneři projektu zmapují dostupné informace a sesbírají podklady z oblasti práva, politiky, dokumentů a praxe, týkající se participace dětí v různých oblastech života v jednotlivých evropských zemích. Cílem je zlepšit porozumění, jak mohou být děti s postižením intelektu podporovány v efektivním a smysluplném zapojení.

Výsledky práce budou shrnuty do Zprávy o dobré praxi v zapojování dětí.

Tato práce bude doplňovat paralelní mapování, podporované DG Justice (oddělení práv dítěte), týkající se legislativy, politik a praxe ve věci participace dětí. Cílem je zajistit, aby situace dětí s mentálním postižením byla v tomto mapování plně zohledněna.

Do you know a promising practice in supporting the participation of children with intellectual disabilities?

Take part in our project online survey and hlep us identify existing best practice that we can build on.

You can access the online survey here.

The survey is open for contributions until 14 August.

 Zapojení dětí a mladých lidí do rozhodování
– praktické testování modelů participace

(červen 2013 – leden 2014)

Při sestavování sbírky existujících zdrojů a znalostí bude projekt pracovat na posílení a přípravě dětí s postižením intelektu pro přímé zapojení ve všech otázkách, které se týkají jejich života a zajistit jejich zapojení společně s ostatními dětmi rozšiřováním povědomí jejich vrstevníků bez postižení, profesionálů pracujících s dětmi a tvůrci politik.

Tato aktivita bude probíhat ve školách (zejména ve Španělsku), v denních centrech služeb a malých rodinných domovech (Bulharsko) i ve velkých pobytových zařízeních sociálních služeb (Česká republika) v procesu přechodu na služby poskytované komunitně. v těchto podmínkách budou jednotlivými vyvíjeny a testovány výukové materiály a modelové příklady.

Vypracujeme:

  • Model pro participaci ve školách
  • Model for participaci v rámci služeb poskytovaných dětem
  • Metodiku pro zapojení vrstevníků s postižením intelektu
  • Videa s názory dětí

Lobování za participaci dětí s mentálním postižením
na národní a Evropské úrovni

(červen 2013 – leden 2014)

Jedním z hlavních cílů projektu je zajišťovat zviditelnění dětí s postižením intelektu v rámci politik práv dětí, legislativy a praxe na národní a evropské úrovni. Zejména budeme usilovat o posilování propojení mezi agendou EU v oblasti práv dítěte a úsilím EU zaměřeným na Úmluvu o právech osob s postižením.

K naplňování tohoto cíle partneři projektu zejména:

  • Uspořádají konferenci o participaci dětí s postižením intelektu
  • Vypracují stanovisko o Strategii EU z pohledu Úmluvy o právech osob s postižením
  • Podporovat členy při psaní alternativních zpráv o naplňování Úmluvy o právech dítěte a Úmluvy o právech osob s postižením
  • Lobbovat za ratifikaci opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte.

 Publicita a šíření

(Leden 2013 – Listopad 2014)

Project usiluje o posílení spolupráce s místními a národními autoritami při rozšiřování výsledků projektu. Budou organizována národní akce k šíření povědomí o participaci dětí s postižením intelektu a výsledky práce v projektu budou prezentovány i v zemích do projektu nezapojených.